اورین الکتریک در یک نگاه

شرکت اورین الکتریک در سال ۱۳۷۰با زمینه فعالیت تولید دستگاه هاى جوش و برش
تاسیس گردید.این شرکت،تولیدکننده انواع دستگاه ها درفرآیندهاى مختلف جوشکارى اعم
ازجوشکارى الکترودى،
SMAWجوشکارى نیمه اتوماتیک،GMAWجوشکارى،GTAWجوشکارى
زیرپودرى 
SAWوهمچنین برشکارى پلاسما PACبوده و تامین تجهیزات صنایع جوش و برش
و لوازمات یدکى را نیز عهده دار است